راهکارهای سلامت محور و دوراپزشکی

یکـی از مهـم تریـن ماموریـت هـای برکـت تـل، ارائـه خدمـات و محصـولات مرتبـط بـا حـوزه سـلامت الکترونیک است. از این رو یکی از بستر های ارائه خدمت به ویژه در حوزه پزشــکی و مشــاوره هــای از راه دور، بســتر تلفــن اســت کــه ضریــب نفــوذ بســیار بالایی دارد و میتــوان بــه دسترســی گســترده مــردم بــه آن، اطمینــان بیشــتری داشــت.
راه اندازی مراکزی با خدمات مشاوره سلامت روان، غربالگری، مراقبت پزشکی، پیگیری وضعیت بهبودی، مراقبت در منزل و… بخشی از این خدمات سلامت است.

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 • سازمان بهداشت جهانی

 • دانشگاه های علوم پزشکی

 • مراکز تحقیقاتی در حوزه سلامت

 • انجمن ها و سازمان های مردم نهاد

 • سازمان های بیمه گر

 • سازمان ها و مراکز حمایتی

مشاوره های عمومی و تخصصی به صورت اکتیو و پسیو

ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف یکی از خدمات مرکز تماس است:

 • مشاوره سلامت روان ( زناشویی و جنسی، دخانیات و اعتیاد، خودکشی و…)

 • مشاوره سلامت (مادران، دیابت و…)

 • مشاوره کسب و کار (کارآفرینی، اشتغال و …)

 • مشاوره حقوقی و مالیاتی

 • مشاوره سرمایه گذاری (ارزهای دیجیتال، بورس، طلا، مسکن و…)

 • مشاوره سبک زندگی و زیبایی (ورزش و تناسب، زیبایی، گردشگری)

 • مشاوره استعدادیابی

ایـن خدمـات مـی توانـد بـا مشـارکت انجمـن هـا، کسـب و کارهـا و مراکـز مشـاوره تخصصـی، بـه عمـوم مـردم یـا مخاطبیـن خـاص ارائـه گـردد.
فرآینـد خریـد و اشـتراک میتوانـد سـمت تامیـن کننـده خدمـت یا در اپ سلامت برکـت تـل مدیریت شود.

جمع آوری اطلاعات از جامعه هدف به صورت اکتیو و پسیو

جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها و فرم های اطلاعاتی با هدف پژوهش، غربالگری، مراقبت و… انجام می شود، یکی از نیازهای مهم سازمان ها است.
چند مثال از این خدمت کلیدی:

 • ارزیابی اثربخشی یک دارو

 • شناسایی و غربالگری ابتلا به یک بیماری در یک منطقه جغرافیایی

 • شناسایی وضعیت تغذیه یا سطح بهداشت در یک محدوده زمانی و مکانی

 • شناسایی و تکمیل پرونده جامعه هدف مانند مادران باردار یا مبتلایان به اوتیسم

 • انجام ارزیابی و ثبت بازخوردهای حاصل از به کارگیری یک خدمت، محصول یا فرآیند

ثبت نام و نوبت دهی در سامانه های دولتی و خصوصی

بــا توســعه فنــاوری اطلاعات و خدمــات الکترونیــک ســازمان هــای دولتــی و خصوصـی، یکـی از خدماتـی کـه در قالـب سـامانه هـا و اپ هـا بـه عمـوم مـردم
خدمــت رســانی میکننــد، ســامانه هــای نوبــت دهــی اســت در ایــن دســته مــیتــوان بــه ســامانه هــای تنظیــم قــرار هــای ملاقات و خریــد بلیــط هــم اشــاره نمود، ایــن خدمــات بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه دسترســی و یــا مهــارت لازم برای اسـتفاده از خدمـات الکترونیـک ندارنـد، طراحـی شـده و بـا اسـتقبال نیـز مواجــه شــده اســت.
ایــن خدمــت مــی توانــد مکمــل یــک کســب و کار نوبــت دهــی اینترنتــی باشــد ضمن اینکـه میتوانـد یـک خدمـت تجمیعـی بـرای دریافـت نوبـت از همـه سـامانه
هـای نوبـت دهـی یـا تهیـه بلیـط باشـد.

نظرسنجی و افکارسنجی از جامعه هدف با موضوعات متنوع

یکی از قابلیت های مرکز تماس برکت تل، نظرسنجی و تحقیق از جامعه هدف است

 • نظرسنجی درباره طرح ها و برنامه ها

 • نظرسنجی درباره رویداد ها و کمپین ها

 • تحقیقات بازار و بررسی عملکرد یک محصول یا خدمت

 • بررسی محبوبیت یک فرد یا برند

 • رضایت سنجی مشتریان سازمان ها و برندها

راهکارهای تجاری

پاسخگویی به مشتریان و مخاطبان هدف سازمان ها

امـروزه کسـب و کارهـا بـرای مانـدگاری، رقابـت و کسـب سـهم بیشـتر از بـازار نیازمنـد تعامـل نزدیـک بـا مشـتریان خـود هسـتند. از مشـاوره قبـل از خریـد بـه مشـتریان بالقـوه تـا ارائـه خدمـات پـس از فـروش و برنامـه هـا و کمپیـن هـای وفـاداری، همـه نیازمنـد بـه یـک بسـتر ارتبـاط دوسـویه مطمئـن بـا ضریـب نفـوذ بالاست.
عوامل متعددی در انتخاب یک بستر ارتباطی موثر هستند که میتوان به بعضی از آنها اشاره نمود:

 • نوع مخاطبین از نظر سن، تحصیلات، جنسیت، جغرافیا و قومیت

 • سطح دانش، تجربه و مهارت مخاطبین

 • سطح بهره مندی و دسترسی به فناوری

 • فرهنگ، عادت ها و باورها

بـا اینکـه توسـعه شـبکه هـای اینترنـت ثابـت و همـراه، توسـعه و اسـتفاده از فنـاوری هـای نویـن را در اولویـت سـازمان هـا قـرار داده، امـا هنـوز ارزان و پرطرفدارتریـن کانـال ارتباطـی، تلفن اسـت، ارتباطـی کـه میتوانـد بـا چاشـنی احسـاس، اعتمـادی بیشـتر از صفحـات پـر زرق و بـرق اپ هـا و پرتـال هـا ایجـاد کنـد و اطمینـان خاطـر بیشـتر بـه مخاطبیـن بدهـد.
امـروزه بزرگتریـن سـازمان هـای بیـن المللـی همچنـان از مرکـز تمـاس بـه عنـوان یـک عامـل کلیـدی در ارتبـاط موثـر بـا جامعـه هـدف، بهـره گرفتـه و تلاش میکنند با افزایش بهره وری در مرکـز تمـاس خـود، بـه بهتریـن نتایـج در مسـیر تعالـی و رسـیدن بـه اهـداف سـازمان دسـت یابنـد.

بازاریابی و فروش محصولات و خدمات

کسـب و کارهـای امـروزی بـه اهمیـت حضـور در فضای مجازی پی برده اند، آنها تلاش میکننــد هــر روز نقــش جــدی تــری در ایــن فضــا ایفــا نمــوده، گســتره مشــتریان خــود را توســعه داده، بــا فعالیــت جــدی و اثرگـذار تـر از رقبـا، در صحنـه رقابـت حاضـر شـده و سـهم بیشـتری از بـازار را بـه خـود اختصـاص دهنـد.

بازاریابی تلفنی اثر بخش

بازاریابی تلفنــی بــرای جامعــه هــدف مشــخص بــا اســتفاده از لیســتی از ســرنخ هــای بــا کیفیــت،میتوانـد نتایـج حیـرت آوری بـه دنبـال داشـته باشـد،وقتــی نیــاز بعــدی یــک مشــتری بالقــوه را بــا دقــت مناســب حــدس بزنیــد، شــانس بالایی در اســتقبال او از خدمـت یـا محصـول شـما وجـود خواهـد داشـت. بــرای رســیدن بــه ســرنخ هــای بــا کیفیــت ، ســوابق خرید و آخریــن اقــدام یــک مشــتری در یــک اپ یــا پلتفــرم مــی توانــد ســرنخی بــرای اپ هــا و پلتفــرم های دیگــر باشــد. بــرای مثــال اگــر فــردی خدمــت ویزیــت ارتوپــدی دریافــت کــرده اســت، میتوانــد ســرنخی بــرای کســب و کارهــای رادیولــوژی و تجهیــزات پزشــکی مرتبــط بــا ارتوپــدی باشــد اپراتورهــا بایــد بازاریــاب هایــی آمــوزش دیــده، باهــوش و شــنوا باشــند، تــا بــا تــگ کــردن هــای مناســب کیفیــت ســرنخ را افزایــش دهنــد.

تکرار فروش

در فراینــد تکــرار فــروش، اپراتورهــا بــه لیســتی از مشـتریان دسـته بنـدی و اولویـت بنـدی شـده دسترسـی دارند کــه بــا آنهــا تمــاس گرفتــه و محصولات جدیــد و یـا شـرایط تمدیـد یـا تجدیـد خریـد را بـه آنهـا یـادآوری میکنند.
هــدف از ایــن تمــاس صرفــا فــروش نیســت، تمــاس با مشــتریان فعلــی نتایج ذیل را می تواند به همراه داشته باشد:

 • زنده نگه داشتن ارتباط موثر با مشتری

 • دریافت بازخورد و احساس مشتری

 • سنجش میزان وفاداری و طرفداری

 • بازارسنجی و شناسایی فرصت های جدید

 • فروش محصول یا خدمت جدید

 • تمدید و تجدید خریدهای قبلی

 • شناسایی سرنخ های جدید از طریق معرفی دوستان

راهکارهای عمومی و اجتماعی

آموزش تلفنی آفلاین و کارشناس محور

ارائـه خدمـات آموزشـی در بسـتر مرکـز تمـاس مـیتوانـد بـه دو روش آنلاین یـا آفلاین انجـام شـود. روش آنلاین بــه شــیوه اتــاق هــای کنفرانــس تلفنــی اجــرا شــده و مناســب برگــزاری مراســم و دوره هــای آموزشــی آنلاین اســت کــه نیــازی بــه اشــتراک تصویــر ندارنــد. در دوره آموزشــی آفلاین بــا اســتفاده از IVR ، طراحــی و پیــاده ســازی مــی شــود. در ایــن روش مـی تـوان از مخاطـب، بازخـورد هـم دریافـت نمـود.

ارائه خدمات به مخاطبین خاص

یکی از خدمــات مرکــز تمــاس ارائــه خدمــت بــه مخاطبیــن خاص مــی باشــد کــه شــامل مــوارد ذیــل اســت :

 • کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان

 • دانش آموزان و دانشجویان

 • جانبازان و ایثارگران

 • معلولان و نابینایان

خدماتـی کـه میتـوان بـه ایـن مخاطبـان ارائـه نمـود بـه شـرح ذیـل باشـد:

 • خدمات باشگاه مشتریان

 • خدمات رفاهی و حمایتی

 • خدمات بهداشتی و مراقبتی

 • خدمات آموزشی و استعدادیابی

مرکز تماس 4030

عضوی از ابر سلامت ایران