درباره ما

شـرکت برکـت تـل بـا ماموریـت سـرمایه گـذاری، بهـره بـرداری و ارائـه خدمـات در حـوزه فنـاوری اطلاعات و سلامت الکترونیک اقدام به طراحی و تولید پلتفرم یکپارچه سلامت نموده است. این پلتفرم با هدف تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت و در الگـوی رگولاتوری – اپراتـوری طراحـی و پیـاده سـازی شـده اسـت.

اسـتفاده از مرکـز تمـاس بـه عنـوان هسـته ارتبـاط بـا مخاطبیـن، یکـی از بخـش هـای ایـن پلتفـرم اسـت کـه بـا عنایـت بـه تجربـه ده سـاله شـرکت در ایـن حـوزه و تجربـه منحصـر بفـرد دوران همـه گیـری کرونـا (سـامانه 4030) ،امـکان ارائـه خدمـات متنـوع و گسـترده در ایـن حـوزه بـه سـازمان هـا و نهـاد هـا، فراهـم مـی باشـد.

از ابتــدای تاســیس شــرکت برکــت تــل، یکــی از خدمــات کلیــدی شــرکت ارائــه خدمــات مشــاوره ســلامت و دوراپزشـکی بـوده اسـت، اولیـن گام، راه انـدازی مرکـز تمـاس ۳۰۳۰ حضـوری در سـاختمان مرکـزی شـرکت بـود و پـس از آن خدمـات متنوعـی در حـوزه سلامت و بـه ویـژه تلـه مدیسـین بـه عمـوم مـردم ارائـه شـد.
بــا آغــاز پاندمــی کرونــا در اســفند 1398 و تشــکیل ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، رســانه ملــی نقــش اطــلاع رســانی عمومــی را بــه عهــده گرفــت امــا یکــی از نیازهــای جــدی بــرای مدیریــت بحــران، ارتبــاط دو ســویه بــا مـردم بـود، پاسـخگویی بـه سوالات و پیگیـری وضعیـت سلامت افراد مشکوک یا مبتلا، اهمیت بالایی در پیشـگیری از سـرایت بیمـاری بـه نقـاط بیشـتر داشـت، از ایـن رو وزارت بهداشـت بـا همـکاری سـتاد اجرایـی فرمان امام (ره)، ماموریـت راه انـدازی مرکـز تمـاس 4030 را بـه شـرکت برکـت تـل محـول نمـود.
با اطلاع رسـانی بـه عمـوم مـردم ، حجـم بسـیار زیـادی از تمـاس هموطنـان از سراسر کشـور بـا ایـن مرکـز برقــرار گردیــد، بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای انجــام شــده در لایه فنــی و ظرفیــت هــای دیــده شــده در طراحـی، بـا همـکاری کارشناسـان آنـکال، ظرفیـت پاسـخگویی مرکـز تمـاس بـه 2000 خـط همزمـان رسـید و
ایـن مرکـز تـا امـروز توانسـته بیـش از 70 میلیـون تمـاس ورودی را پاسـخ داده و نقـش موثـری در ارتقـای سلامت جامعـه و مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا ایفـا نمایـد.

 • مشاوره کرونا

 • مشاوره سرطان

 • مشاوره سلامت سالمندان

 • مشاوره تغذیه

 • مشاوره روانشناسی

 • مشاوره ترک دخانیات

 • مشاوره سلامت مادران باردار

 • مشاوره واکسن کووایران برکت

برکت تل

اولین اپراتور ملی سلامت، پیشرو و سرآمد در سلامت الکترونیک و تله مدیسین

تجربه

 • برکت تل اولین اپراتور ملی و مجری طرح اپراتوری و رگولاتوری نظام سلامت کشور است

 • برکت تل یک نهاد حاکمیتی است و نگرانی سازمان ها و نهادها را در خصوص دسترسی به اطلاعات و ملاحظات امنیتی رفع می نماید.

 • تجربه منحصر به فرد در راه اندازی و مدیریت مرکز مشاوره کرونا 4030 با پاسخگویی به بیش از 70 میلیون تماس

 • تجربه عملی در حوزه دوراپزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

 • تجربه راه اندازی مراکز مشاوره ملی سلامت با موضوعات متنوع با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی

بهره وری

 • نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خدمات

 • تیم اختصاصی رسیدگی به شکایات و پشتیبانی

 • تعرفه های خدمات شفاف، منصفانه و بدون هزینه های پنهان

 • رعایت دقیق استانداردهای حریم خصوصی مخاطبین

 • نظام پاداش و جریمه مطابق با سطح سرویس

 • نظام آموزش مستمر برای پرسنل و مدیران

 • امکان استفاده از اپراتورهای حضوری و غیر حضوری

فناوری

 • مجهز به دیتاسنتر اختصاصی و زیرساخت های لازم مانند اینترنت پرسرعت، فیبرنوری، برق اضطراری

 • منابع لازم شامل فضای فیزیکی، سرمایه، کادر متخصص و…

 • امکان یکپارچه سازی خدمات با اطلاعات و سامانه های مشتری

 • استفاده از فناوری روز سخت افزاری و نرم افزاری

 • امکان پشتیبانی از مراکز توزیع شده و اپراتورهای آنکال

بی نهایت را تجربه کنید

در پروژه هایی که آموزش و نظارت مستمر، رابطه جدی با کیفیت و رضایتمندی مخاطبین دارد، استفاده از اپراتورهای حضوری، توصیه می شود. ما در برکت تل امکان توسعه فضای فیزیکی برای استقرار تیم های پاسخگو را به صورت نامحدود فراهم کرده ایم، مشتریان برکت تل، هیچگونه نگرانی درباره ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نخواهند داشت.

0درصد
توزیع شده
0
تماس روزانه
0
تماس همزمان

مرکز تماس 4030

عضوی از ابر سلامت ایران