پیشنهادات و شکایات

ما در برکت تل برای ارتقای کیفیت خدمات خود همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات مخاطبین هستیم

لطفا با تکمیل فرم پیش رو، ما را نسبت به میزان رضایت خود از خدمات برکت تل مطلع فرمایید و در صورتیکه پیشنهادی برای بهبود یا اصلاح دارید، آن را بیان نمایید.

مرکز تماس 4030

عضوی از ابر سلامت ایران